2018 Exam Revision – Hurry up!

Alleluia Fay Pe-py

Alleluia fay pe-py eho- o eta Epchoi se tha- meiof: Maren thee-leel en-ten O-nof em-mon en-kheetf. O Epshios ek e-nah men o Epshios ek-e-soten nen-moit ef- es-maro-ot enje-fi eth- nio khen efram em- Epshios Alleluia.

Alleluia Je Ev-meve

Alleluia je ev-mevee en- oromi ef-e-o-onh nak evol Epshios: owh ep-sogp ente omevee ef-e-ershy nak: nese-sia ne- epros-fora shopo erok: Alleluia.

Ti-shori

Tee-shory ennob te ti- Parthenos, pes-aro- mata pe pen-Soteer, asmisi emmof, afsoti emmon, owoh ka nen- novi nan e-vol.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *